Třídní program „Sluníček“slunickai

„TŘÍDA, VE KTERÉ SE STÁLE NĚCO DĚJE A KAŽDÝ DEN JE DOBRODRUŽSTVÍM“

Třída Sluníček je heterogenní. Ve třídě máme 5 dětí 5-6letých, 7 dětí 4-5letých a 8 dětí 3-4letých.  O děti ze třídy „Sluníček“ se stará paní učitelka Adéla Polreichová a Zuzana Krausová. Nejstarší děti odpočívají na matracích ve třídě a ostatní děti spí na postýlkách v ložnici společně s nejmenšími dětmi ze třídy Kuřátek.

Některé děti, které navštěvují třídu „Sluníček“ vstupují do mateřské školy poprvé. Tyto děti postupně procházejí fází adaptace stejně jako nejmenší děti ze třídy „Kuřátek“. Jiné děti již mateřskou školu navštěvovaly ve třídě „Kuřátek“. Tyto děti pokračují v dalším poznávání světa.

Mezi hlavní úkoly po zvládnutí adaptace na nové prostředí patří zvládání sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování zásad společného soužití s ostatními dětmi. Postupně, podle individuálních schopností i věku se u dětí prohlubují schopnosti zvládání základů výtvarných technik, jako je kreslení a malování i jiných výtvarných činností. Děti se v této třídě seznamují s grafickými listy, procvičují si hrubou i jemnou motoriku.

Pomocí poslechu hudby, zpěvu, hry na různé rytmické nástroje je u dětí rozvíjen vztah hudbě. Různými hrami s jazykem, mluvidly, dramatizací, hrou s obrázky, hrou se slovy je rozvíjena slovní zásoba dětí a jejich schopnost komunikace.

Důležitý je pro nás přirozený pohyb, a tak se snažíme chodit ven za každého počasí. Každý den probíhá ranní cvičení ve třídě. Jednou týdně chodíme na velký tělocvik do tělocvičny ve třídě Včelek, kde využíváme cvičební náčiní, učíme se převlékat do cvičebního úboru a vštěpujeme si tak další návyky a dovednosti.

Důležitá je i volná hra dětí v připraveném a podnětném prostředí, kdy výběr hry je svobodný, učíme se komunikaci v ranním kruhu, používáme i hodnotící otázky, trénujeme paměťové schopnosti učením se básní, písní a skupinových i individuálních chvilek, umíme vyslechnout pohádku a porozumět textu.

Poznáváme své emoce a snažíme se řídit pravidly, která společně ve třídě s dětmi utváříme.

Program každého dne se odvíjí od našeho třídního vzdělávacího plánu, který vzniká průběžně a reaguje tak na individuální potřeby a podněty dětí.

Obrázek1

 

Jak jde den ve školce

Režim dne 2. třídy – Sluníčka

 • 6,15 – 7,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity se staršími dětmi ze třídy Včelek)
 • 7,00 – 8,20 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity (samostatně po třídách)
 • 8,20 – 8,40 hygiena, svačina
 • 8,40 – 9,05 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity – ve čtvrtek TV
 • 9,05 – 11,05 příprava na pobyt venku, pobyt venku (společně s Kuřátky)
 • 11,05 – 11,35 hygiena, oběd (společně s Kuřátky)
 • 11,35 – 13,00 (14,00) odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity s postupným vstáváním dle potřeb dětí (mladší děti na lehárně společně s Kuřátky, starší děti na matracích ve třídě Sluníček)
 • 13,00 – 13,45 postupné vstávání starších dětí, individuální plánované činnosti
 • 13,45 – 14,30 hygiena, odpolední svačina (společně s Kuřátky)
 • 14,00 – 15,30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti ve třídě nebo na školní zahradě (aktivity rozdělené ve třídách) – společně se třídou Kuřátek
 • 15,30 – 16,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity se staršími dětmi ze třídy Včelek)

Podle čeho ve školce žijeme?

Základní hodnotou, kterou dětem nabízíme je BEZPEČÍ a VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ.
S tím souvisí potřeba PRAVIDEL, které si postupně děti osvojují a vytváří si je společně s dopomocí učitelky. Děti samy postupně pochopí nutnost a výhodnost jejich dodržování, např.:

 • při sporech je vždycky lepší se pokusit domluvit, protože řešení sporů rukama přece vždy bolí, při hrách prožíváme své emoce a učíme se je rozpoznat
 • nekřičím, mluvím klidně, ale nebojím se říct, pokud něco chci, něco se mi nelíbí nebo by mně chtěl někdo ublížit, vždyť požádat o pomoc ve chvíli, kdy na řešení moje síly nestačí není žalování ani zbabělost, ale je to správné
 • když mluví druhý, poslouchám, co vypráví a potom i ostatní budou naslouchat mně
 • my jsme si řekly, že hračky uklízíme, abychom je příští den zase nalezly tam, kam patří a mohly si s nimi hrát
 • když si hračky a všechno kolem nás budeme chránit, budeme to mít pěkné ve třídě a bude nám dobře
 • ručičky máme od toho, aby pořád něco dělaly, a tak s nimi zkoušíme stále něco vytvářet, učíme se držet tužku, štětec a seznamujeme se s různými výtvarnými technikami
 • když mi něco nejde, poprosím paní učitelku nebo starší kamarády o pomoc, ale nejdříve se všechno snažím zkusit sám
 • pokud potřebuji pomoc, poprosím a za pomoc poděkuji, potom mi jistě každý rád vyhoví

Děti se učí pravidla chápat a dodržovat je postupně, přiměřeně svému věku a schopnostem. Situaci nám, ale hlavně jim usnadníte, budete-li vyžadovat stejné zásady i doma.

Budete komunikovat s paními učitelkami, když by Vaše dítě cokoliv trápilo.

S láskou pečujeme o to nejcennější, co máte a to jsou Vaše děti, tak si přejeme, ať na třídu Sluníček vzpomínají s radostí v srdci.