Hlavní zásady, kterými se řídíme při výchově dětí v naší mateřské škole jsou tyto:

 • KAŽDÉ DÍTĚ JE OSOBNOST UŽ V ÚTLÉM DĚTSTVÍ A POZNÁ, POKUD SE S NÍM NEJEDNÁ OPRAVDOVĚ A NECTÍ SE JEHO ORIGINALITA.
 • DÍTĚ PŘIJME POŽADAVKY NA NĚJ KLADENÉ I URČITÁ OMEZENÍ, POKUD CHÁPE JEJICH SMYSL A ÚČEL, PROČ SE MAJÍ PLNIT.
 • ZÁSADNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ PLATÍ STEJNĚ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
 • DÍTĚ POTŘEBUJE VE SVÉM VÝVOJI SVOBODU A MOŽNOST VYZKOUŠET SI VŠECHNO SAMO, ALE MUSÍ ZNÁT A RESPEKTOVAT HRANICE, ZA KTERÉ NENÍ MOŽNO JÍT A K TOMU POTŘEBUJE, ABY DOSPĚLÍ BYLI TOLERANTNÍ K JEHO CHYBÁM, ZE KTERÝCH SE UČÍ, ALE NA DRUHÉ STRANĚ DŮSLEDNÍ V DODRŽOVÁNÍ PŘEDEM STANOVENÝCH A DÍTĚTI VYSVĚTLENÝCH ZÁSAD.
 • CÍLEM VÝCHOVY NENÍ SLEPÁ POSLUŠNOST A VÝCHOVA DÍTĚTE NESAMOSTATNÉHO, NESCHOPNÉHO SVÉHO NÁZORU A BEMYŠLENKOVITĚ SE PODŘIZUJÍCÍHO NÁZORU AUTORITY, ALE SAMOSTATNĚ MYSLÍCÍHO ČLOVÍČKA, PŘIPRAVENÉHO PO VŠECH STRÁNKÁCH NA VSTUP DO DALŠÍHO ŽIVOTA A VÁŽÍCÍHO SI SEBE I OSTATNÍCH, KTEŘÍ TO ZASLUHUJÍ.

Pro všestranný rozvoj dítěte je nutná kombinace všech složek výchovy, počínaje tělesnou, rozumovou, estetickou, pracovní, mravní i dalšími.

HLAVNÍMI PROSTŘEDKY VÝCHOVY DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU NENÍ SLOVO, ALE KONKRÉTNÍ ČINNOSTI A PŘÍKLAD DOSPĚLÝCH V OKOLÍ DÍTĚTE.

Učitelka v mateřské škole připravuje pro děti dostatek zajímavých námětů na různé činnosti a na dětech pak závisí volba toho, které činnosti využijí.
Z některých plánovaných činností mohou tak vznikat činnosti nové, učitelkou neplánované, vznikající na základě zájmu a momentálních prožitků dětí.

DÍTĚ SI DO DALŠÍHO ŽIVOTA A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODNÁŠÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMPETENCE (PŘEDPOKLADY) PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, NE SPLNĚNÉ ÚKOLY.

Důvěřujete nám?

Pokud nám svěříte do péče své děti, je to pro nás velký závazek.
Mají-li se děti cítit v mateřské školce dobře, musí jim pro to paní učitelka vytvořit podmínky.
Každý je ale trochu jiný. Má různou povahu, charakter, rád dělá určité věci, proto budeme rádi, když budeme o vašem dítěti vědět co nejvíce ještě před jeho nástupem do mateřské školy.
Jaké děti jsou, to nám mohou říct jen jejich nejbližší.
Vaše děti také potřebují vědět, že mezi Vámi a paní učitelkou je vzájemná důvěra, aby se mohly cítit ve školce dobře a přenést část své důvěry v dospělé z rodiče na učitelku. Pokud budete cokoliv potřebovat s důvěrou se na nás obraťte. Pokud to bude možné, rádi vám vyhovíme.

NĚKTERÉ ZÁSADY DŮLEŽITÉ PRO RYCHLOU A CO MOŽNÁ NEJJEDNODUŠŠÍ ADAPTACI DÍTĚTE NA PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 • Zvykejte dítě na odloučení již dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy. Při vašem odchodu, kdy dítě hlídá někdo jiný, než vy, mu řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.
 • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem. Vždy dítěti klidně, ale rozhodně řekněte, že nyní odcházíte a svoje rozhodnutí neměňte v závislosti například na pláči dítěte.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrné z domova, nějakou maličkost, která by se dala schovat do kapsy – něco co se nerozbije a čehož případná ztráta by nebyla fatální. Ideální je třeba šáteček, kapesník s obrázkem, malá plyšová hračka na spaní a podobně.
 • Plňte své sliby. Nezapomeňte, že vaše dítě ještě nezná hodiny. Orientuje se podle opakujících se činností. když řeknete, že přijdete po obědě, přijďte po obědě, pokud se domluvíte, že si dítě vyzvednete po svačině, udělejte to I když by se vám třeba v danou chvíli lépe hodilo přijet déle. Díte si pamatuje, pokud ho zklamete a trvá dlouho, než vám znovu uvěří.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat strach a nejistotu rodičů. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit i dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dokážete dát bez pocitu viny a strachu o něj, zkuste se dohodnout, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že ho čeká něco ošklivého, když to rodiče kompenzují odměnou. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a pokud je to možné, naplánujte si společné činnosti a zážitky s dítětem. Materiální odměny by neměly být pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 • Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny a teprve postupně podle reakce dítěte na nové prostředí adaptaci dítěte prodlužujte. apod.