Třídní program „Sluníček“slunickai

Třída, ve které se stále něco děje a každý den je dobrodružstvím“

Většina dětí chodících do třídy Sluníček je ve věku od 2,5 do 4,5 let. Hodně dětí je ve školce poprvé, hlavním cílem tedy je pomoci dětem při zvykání si na nové kamarády a svoje pí. učitelky. Při tom dětem kromě pí. učitelek pomáhá i naše paní školnice Martina Šťastná, která dětem podle potřeby pomáhá hlavně při stolování, hygieně a sebeobsluze.

O děti ze třídy „Sluníček“ se stará paní ředitelka Ivana Eichlerová, pí. učitelka Hana Náprstková a nyní i pí. učitelka Eliška Lemaková. V době, kdy jsou oddělení rozdělena. V době, kdy jsou oddělení spojená, jsou s dětmi i obě pí. učitelky ze třídy „Včelek“.

Hlavním cílem pro děti ve třídě „Sluníček“ je postupná adaptace na prostředí mateřské školy, nové lidi, se kterými se přicházejí do styku, zvykání si na kolektiv vrstevníků, postupné odpoutání se od rodičů, navykání na režim školy.

Mezi hlavní úkoly po zvládnutí adaptace na nové prostředí patří zvládání sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování zásad společného soužití s ostatními dětmi. Postupně, podle individuálních schopností i věku se děti seznamují se základy různých technik kreslení a malování i jiných výtvarných činností, hudbou, zpěvem s doprovodem na hudební nástroj, novými pohybovými dovednostmi, základy mnoha sportů v budoucnu, novými básničkami, písničkami, pohádkami, možnostmi jejich ztvárnění i reprodukce, hrou se slovy a jazykem, různými hrami pohybovými, didaktickými i smyslovými a se spoustou dalších a dalších věcí a dovedností.

Na první pohled to všechno vypadá složitě, ale pro děti jsou všechny činnosti voleny tak, aby si hrály a ani nepoznaly, že se také učí. Proto je základem znalost všech svěřených dětí a respektování individuality a osobnosti každého dítěte a přizpůsobování náročnosti činností dle potřeb a schopností každého z nich.

Jak jde den ve školce

Režim dne 1. třídy – Sluníčka

a) Netříleté děti

 • 6,15 – 7,30 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s staršími dětmi ze třídy Včelek)
 • 7,30 – 8,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (samostatně po třídách)
 • 8,15 – 8,30 společná chvilka (motivační chvilka, opakovací chvilka)
 • 8,30 – 9,00 hygiena, svačina
 • 9,00 – 9,15 řízená činnost, pohybová chvilka
 • 9,15 – 11,15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,15 – 11,45 hygiena, oběd
 • 11,45 – 13,45(14,15) příprava na spánek, spánek (odpočinek) s postupným vstáváním dle potřeb dětí
 • 13,45 – 14,30 hygiena, odpolední svačina
 • 14,00 – 15,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (aktivity rozdělené ve třídách)
 • 15,15 – 16,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity se staršími dětmi ze třídy Včelek)

b)Tříleté a starší děti

 • 6,15 – 7,30 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s staršími dětmi ze třídy Včelek)
 • 7,30 – 8,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (samostatně po třídách)
 • 8,15 – 8,30 společná chvilka (motivační chvilka, opakovací chvilka)
 • 8,30 – 8,45 hygiena, svačina
 • 8,45 – 9,00 řízená činnost (viz. Třídní vzdělávací program)
 • 9,00 – 9,15 pohybové aktivity – tělovýchovná chvilka
 • 8,45 – 9,15 ve čtvrtek = TV)
 • 9,15 – 11,15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,15 – 11,45 hygiena, oběd
 • 11,45 – 13,45(14,15) příprava na spánek, spánek (odpočinek) s postupným vstáváním dle potřeb dětí
 • 13,45 – 14,30 hygiena, odpolední svačina
 • 14,00 – 15,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (aktivity rozdělené ve třídách)
 • 15,15 – 16,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity se staršími dětmi ze třídy Včelek)

Podle čeho ve školce žijeme?

Základní hodnotou, kterou dětem nabízíme je SVOBODA a VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ a
s tím souvisí potřeba PRAVIDEL, které si postupně osvojují děti a vytváří si je společně s dopomocí učitelky. Děti samy postupně pochopí nutnost a výhodnost jejich dodržování, např.:

 • při sporech je vždycky lepší se pokusit domluvit, protože řešení sporů rukama přece vždy bolí
 • nekřičím, mluvím klidně, ale nebojím se říct, pokud něco chci, něco se mi nelíbí nebo by mně chtěl někdo ublížit, vždyť požádat o pomoc ve chvíli, kdy na řešení moje síly nestačí není žalování ani zbabělost, ale je to správné
 • když mluví druhý, poslouchám co vypráví a potom i ostatní budou naslouchat mně
 • my jsme si řekly, že hračky uklízíme, abychom je příští den zase nalezly tam, kam patří a mohly si s nimi hrát
 • když si hračky a všechno kolem nás nebudeme chránit, nebudeme to tu mít pěkné
 • ručičky máme od toho, aby pořád něco dělaly a tak s nimi zkoušíme stále něco vytvářet
 • když mi něco nejde, poprosím paní učitelku nebo starší kamarády o pomoc, ale nejdříve se všechno snažím zkusit sám
 • pokud potřebuji pomoc, poprosím a za pomoc poděkuji, potom mi jistě každý rád vyhoví

Děti se učí pravidla chápat a dodržovat je postupně, přiměřeně svému věku a schopnostem. Situaci nám, ale hlavně jim usnadníte, budete-li vyžadovat stejné zásady i doma.

Je nám tady dobře?

Společně se snažíme citlivým přístupem usnadnit všem dětem vstup do mateřské školky, vytvořit zde takové prostředí, které je pro děti příjemné, stimulující, kde se cítí bezpečně a spokojeně. Chceme, aby se děti do školky těšily, a měly pocit, že ho tady mají všichni rádi.
Přijímáme děti takové, jaké jsou, s jejich chybami i klady.

Dáváme možnost dětem provozovat své zájmy, pomáháme jim najít své místo mezi ostatními.
Rádi bychom je naučily vážit si jeden druhého, respektovat se, umět se omluvit, neubližovat si, být ohleduplní a navzájem si pomáhat.

Vytváříme prostor pro samostatnost, rozvíjení sebevědomí a sebedůvěry, vedeme děti k tomu, aby se nebály sdělovat své pocity a zážitky nejenom dětem, ale i dospělým, aby uměly naslouchat a přemýšlely o svém chování a jednání. Vytváření všech těchto vlastností je záležitost velice dlouhodobá a každé dítě ji zvládá svým tempem, to je normální a přirozený vývoj, proto zbytečně své dítě nestresujte tím, že ono ještě něco neumí a kamarádi už ano.